Uslovi korišćenja

Opšte odredbe

Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem veb sajta www.nu-hero.rs (u daljem tekstu: Sajt).

Sajt www.nu-hero.rs predstavlja isključivo vlasništvo edukativnog centra NUHERO iz Beograda, ul. Jurija Gagarina 22z, matični broj: 65612933, PIB: 111712636 (u daljem tekstu: Edukativni centar).

Uslovi korišćenja čine sastavni deo Sajta i zajedno sa Politikom privatnosti, predstavljaju Ugovor između Edukativnog centra NUHERO i svakog pojedinačnog korisnika Sajta.

Pristupom i korišćenjem Sajta, korisnici postaju pravno obavezani Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

Ukoliko se Korisnika ne slaže sa određenim odredbama predmetne dokumentacije, Edukativni centar poziva Korisnika da prestane da koristi Sajt.

Edukativni centar je posvećen očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Opis Sajta

Sajt www.nu-hero.rs sačinjen je sa ciljem da zainteresovana lica dobiju informacije o Edukativnom centru i aktuelnim edukativnim programima.

Sajtovi trećih lica

Sajt može sadržati linkove ka sajtovima trećih lica, a koji imaju svoje sopostvene Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.

Edukativni centar nema kontrolu nad sajtovima trećih lica, niti snosi odgovornost za takve sajtove, niti za Uslove korišćenja i Politiku privatnosti takvih sajtova koji se primenjuju na njihove korisnika i posetioce.

Ukoliko su na Sajtu postavljeni linkovi ka sajtovima trećih lica, pod time se ne može smatrati da Edukativni centar preporučuje proizvode i usluge koji se nude na tim sajtovima.

Integritet Sajta

Edukativni centar može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Sajta. Ove podatke Edukativni centar može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšala Sajt i svoju uslugu, i dodatno ih usmerila i prilagodila korisnicima.

Prava intelektualne svojine

Sva prava intelektualne svojine koja se odnose na Sajt, sva povezana dokumentacija i kopije istih, kao i sav materijal (na primer programi, blogovi, testimonijali), ukoliko se ne može drugačije zaključiti iz ovih Uslova korišćenja, predstavljaju jedino i isklučivo vlasništvo Edukativnog centra NUHERO.

Prava intelektualne svojine su autorsko i srodna prava, patenti, žigovi, dizajnerska prava, naziv, poslovne tajne i svaki drugi oblik registrovanih i nerigistrovanih prava intelektualne svojine.

Svako kopiranje i preuzimanje materijala sa Sajta, bilo dela bilo u celosti, moguće je samo uz prethodni pristanak Edukativnog centra, u suprotnom smatraće se da je povređeno pravo intelektualne svojine i Edukativni centar će preduzeti sva pravna sredstva radi zaštite svojih prava u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Edukativni centar dopušta da se materijal sa Sajta objavi/podeli na društvenim mrežama sa jasnom naznakom da se radi o materijalu preuzetom sa Sajta Edukativni centar NUHERO.

Edukativni centar takođe dopušta da Korisnici mogu preuzeti materijal sa Sajta u lične i nekomercijlane svrhe.

Ime i logo

Ime, logo i poslovno ime Edukativnog centra se ne mogu upotebljvatai bez izričite saglasnosti Edukativnog centra ili uz saglasnost u skladu sa odredbama ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti.

Odricanje od odgovornosti

Edukativni centar nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Sajta, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje Sajta. Edukativni centar nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka. Za napred navedeno odgovorni su pružaoci Internet usluga.

Sajt može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema, o čemu se Korisnici obaveštavaju putem Sajta.

Izmene

Edukativni centar NUHERO zadržava pravo da promeni ili izmeni važeće Uslove korišćenja Sajta.

Edukativni centar će obavestiti Korisnike da su Uslovi korišćenja izmenjeni putem Sajta ili putem elektronske pošte ukoliko je dostavljnena od strane Korisnika.

Ukoliko Korisnik ne prihvata izmene Uslova korišćenja, Edukativni centar moli Korisnika da prestane sa korišćenje Sajta.

Kontakt

Za sva pitanja ili informacije o sajtu, kao i upite za konkretna pravna pitanja, možete se obratiti na mejl adresu office@nu-hero.rs ili putem telefona +381 60 380 4949.

Uslovi korišćenja su doneti dana 01.09.2021. godine i stupaju na snagu danom objavljivanja.